כניסת מנויים
מה חדש
הדרכה על תהליך הרכישה באתר תוכניות לימודים
!חדש
תוכניות לימודים לכל המגזרי
ם 
לשנת 2020
...
- משתלם בכושר לכיתה ה'- בשבר העשרוני
1/22/2019 בשורה טובה
  תכנית לקראת שליטה ואתגרלכל כתות היסוד מא-ו
  תכנית פעולה שנתית לכל כתות היסוד  מא-ו
  תכנית פעולה שבועית לכל כתות היסוד מא'
1/8/2019 משתלם בעיתנות
משתלם בעיתונות השיטה שקבלה את הציון הגבוה ביותר במחקר שנעשה ע"י מכון ויצמן למדע
1/7/2019 חוברת שיננית מתמטית לחופש

?רוצים להכין את הילדים לשנה הבאה
 
חוברות העמקה ושינון המיועדים לשיכבה הצעירה כחוברות חופש וכחוברות פעילות למהלך השנה

 
3/4/2019 משתלם דיגיטל
 המעונינים להשתמש בספרים הדיגיטלים ולנהל כיתה דרך המחשב,
לחצו כאןlaugh
 
 
7/11/2017 פעילויות הערכה לשבר הפשוט
מבחנים לכיתה ה'  פעילויות הערכה למשתלם בשבר הפשוט 
8/8/2019 משתלם להתקדם

סרטון משתלם

5/8/2019 סרטון הדרכה

משתלם דיגיטל

1/5/2019 הספרים הדיגיטליים שלנו

לבתי הספר הנכנסים לפילוט התקשוב ברצונינו להנחותכם כיצד להשתמש בספר הדיגיטלי .
 

4/15/2019 משתלם דיגיטל

 

משתלם להתקדם לספרי המתמטיקה המובילים בישראל

שילוב מנצח של למידה פדגוגית וטכנולוגית

ניתוח תוצאות הישגי מבחן משתלם


 עם משתלם להשתלםכל תלמיד\ה יכול\ה במתמטיקה להתקדם !
מטרת מאמר זה היא לחשוף בפניכם הקוראים את הסדרה "משתלםלהשתלם". סדרה זו היא סדרה של ספרי הלימוד במתמטיקהלבית ספר יסודיהכוללת ספרים לכיתות א′-ו′. הספרים שלנו נכתבו בהתאמה לתכנית הלימודים החדשהבמתמטיקה של משרד החינוך ומאושרים על ידו. המוטו המרכזי שלנו הוא שכל ילד וכל ילדהיכולים ללמוד מתמטיקה. הרעיון העומד בבסיס הגישה של משתלם הוא התבססות על פתרוןבעיות מילוליות כאשר תוכן הבעיות לקוח מתוך הסביבה הקרובה לילד. התבססות על בעיותמשמעותה הסתמכות בכל שיעור ושיעור, בהקניה של מושגים ועקרונות מתמטיים על תיאורמצבים המהווים מצב בעיה. הסתמכות זו מאפשרת לנו לפתח אצל תלמידינו יחס חיובי כלפיהמתמטיקה שזו אחת המטרות המרכזיות  שמציב משרד החינוך בפני מפתחי הספרים. בנוסףפתרון בעיות מתמיד מאפשר לפתח תובנה מספרית ותובנה גיאומטרית, שהם אבני היסוד שלהבנת המתמטיקה האלמנטרית. על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך תובנה מספרית ותובנהגיאומטרית מתבטאות בראייה אינטואיטיבית של מבנים מתמטיים וקישורם לפעולות מתמטיותשונות, בתחושה של קשר בין הדברים, ביכולת גיוס ידע וניסיון קודם על מנת לפתחאסטרטגיות פתרון שונות, להבין דרכי פתרון שונות ולגלות פתיחות לדרכים חדשות. פיתוחשל שתי תובנות אלו מאפשר למורים בכיתות לפתח את החשיבה המתמטית של תלמידיהם ובכךלתת בסיס איתן לקראת לימודי המתמטיקה בחטיבת הביניים.
ספרי לימוד שלנו, כפישהוזכר כבר, תואמים את תכנית הלימודים של משרד החינוך ובנויים בצורה ספיראלית: כלנושא נלמד מספר פעמים, כאשר כל פעמים אנחנו חוזרים על החומר הנלמד ומרחיבים אתתוכנו באמצעות פעילויות מכוונות. התלמידים לומדים מתמטיקה בעזרת מגוון רחב של אמצעיהמחשה שחלקם נמצאים במארז לתלמיד וחלקם במארז למורה, שילוב של אמצעי המחשה מאפשרלנו לעלות מוטיבציה של הילדים ולהתבונן באובייקטים מתמטיים מנקודות ראות שונות.בנוסף הספרים שלנו מלאים במשחקים דידקטיים המאפשרים מחד גיסא תרגול של החומר הנלמדומאידך הנאה מתהליך הלמידה.
מורים העובדים עם הספרים שלנו משתתפים בהשתלמויותמטעם מחברי הספרים ויכולים לקבל הדרכה צמודה ממדריכות מוסמכות העובדות אתנו.
מדד חשוב של הצלחת ספרי הלימוד הוא הצלחת התלמידים במבחנים התואמים אתהדרישות ליכולת שליטה וביצוע של משרד החינוך. השנה העברנו מבחן כזה לתלמידיםהמסיימים כיתה ג′. במבחן השתתפו יותר מ-450 ילדים מכל רחבי הארץ.
נתמקד בתוצאותהמבחן.
הערכה של הישגי התלמידים, על פי השקפתנו, כוללת בתוכה לא רקבחינת המיומנויות אלא גם בקרה על דרכי החשיבה, על היכולת לבצע רפלקציה, על התפתחותהמתמטית של הלומד ועוד.

א. מטרות המבחן 
• לקדם תחושת הצלחה של התלמידים ולמנוע חרדת המתמטיקה – כל ילד וכל ילדה יכולים ללמוד מתמטיקה!
• 
לתת מידע לתלמיד על טיב התקדמותו.
• 
לתת מידע למורה כיצד כל הכיתה, כלקבוצה וכל תלמיד מתקדמים ביחס לבתי הספר האחרים שעובדים עם הספרים שלנו.
• 
לתתמידע למורה וגם למחברי הספרים על קשיים, תפיסות מוטעות או חוסר הבנה אצל תלמידים.

ב. מה העריך המבחן ?
בספרים שלנו ובפריטים המלווים אותם, כגון מדריך למורה אותקליטורים עם פעילויות הערכה, יש משימות שמאפשרות להעריך את העשייה המתמטית בכיתהעל פי פרמטרים הבאים: תקשורת מתמטית בכתב ובעל-פה של התלמידים; יכולת לפתור בעיותמילוליות; יכולת לבנות טיעונים לוגיים; יכולת להסיק מסקנות; יכולת לערוך רפלקציה עלתהליך (פתרון בעיה, עבודה בקבוצה, התמודדות עם משימת חקר וכד′) וכמובן, מיומנויותחברתיות. כל זה בא לידי ביטוי במקומות שונים בכל אחת מיחידות הלימוד.
המבחןלתלמידים המסיימים כיתה ג′ כלל בתוכו 18 משימות שכל אחת מהן שילבה היבט זה או אחרשל העשייה המתמטית.
ג.תוצאות המבחן
מבחן זה נבנה בהתאם לתכנית הלימודים וכלל כ-80% מדרישותמשרד החינוך לשליטה ויכולת הביצוע. המבחן הועבר כחודשיים לפני סוף שנת הלימודיםהנוכחית. במבחן זה השתתפו 453 תלמידים מבתי ספר שונים בארץ. לפניכם דיאגרמה המתארתאת התפלגות הציונים של התלמידים שהשתתפו במבחן: 

מדיאגרמהזו ניתן לראות שכ170- תלמידים קיבלו ציון מעל 90, ומעל 140 תלמידים קיבלו ציון בין 81 ל-90. מספרים אלו אומרים ש-70% מהתלמידים שהשתתפו במבחן פתרו אותו בהצלחה רבה.בנוסף ניתן לראות שכ-70 תלמידים קיבלו ציון העולים על 70 וכ-40 תלמידים עברו אתהמבחן וקיבלו ציון מעל 60. תלמידים אלו שקיבלו ציונים בין 61 לבין 80 מהווים כ-23%מכלל המשתתפים בבחינה. נתון נוסף שניתן לראות בדיאגרמה הוא מספר התלמידים שקיבלוציון שהוא פחות מ-60. אלה הם כ-30 תלמידים המהווים כ-7% מהאוכלוסיה הנבדקת.
את ההצלחה של התלמידים במבחן ניתן להציג בדיאגרמההבאה:   
  

על פי דיאגרמה זו ניתן להסיק ש-93% תלמידים שהשתתפו בבחינההצליחו בה עם מידת הצלחה גבוהה: 70% המשתתפים קיבלו ציון מעל 80.
אפשר להתגאות בתוצאות אלה ואפשר, במקביל, גם ללמוד מהם. אנחנונערכים לניתוח מעמיק של תוצאות המבחן במטרה לשפר ולייעל את שיטת העבודה שלנו.
אנחנו ממליצים לציבור המורים ולציבור ההורים להתרשם מספריהלימוד שלנו ולהצטרף לסיפור ההצלחה.